Thông báo về việc mất sổ cổ đông của cổ đông Nguyễn Quang Sáng

  15/06/2018

Căn cứ vào đơn báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của ông Nguyễn Quang Sáng ngày 15/06/2018, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2 xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Nguyễn Quang Sáng.

Trân trọng!

Công ty Cổ phần Nedi 2

Tin tức mới

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 03/12/2018
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 568,800
+ Tháng: 1,961,700
+ Năm: 398,314,160
- Doanh Thu: tỷ đồng
+ Tháng 11: 27,51
+ Năm 2018: 396,24

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR