Hiển thị
Đang cập nhật
Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 21/10/2019
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 721,100
+ Tháng: 23,133,400
+ Năm: 317,097,700
- Doanh Thu năm 2019: tỷ đồng
+ Tháng 09: 45.69
+ Năm 2019: 283.85

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR