Hiển thị
  18/07/2024

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2024 so với quý 2 năm 2023.

  17/04/2024

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2024 so với quý 1 năm 2023 của Công ty

  29/02/2024

Báo cáo tài chính năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) trân trọng gửi tới Quý đơn vị và Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2023 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2023 so với năm 2022 đã được kiểm toán.

  17/01/2024

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2023 so với quý 4 năm 2022 của Công ty

  12/10/2023

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 của Công ty.

  07/08/2023

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2023

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 trân trọng gửi tới Quý đơn vị, Quý cổ đông Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2023

  17/07/2023

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023

  17/04/2023

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2023 so với quý 1 năm 2022 của Công ty

  08/02/2023

Báo cáo tài chính năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) trân trọng gửi tới Quý đơn vị và Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2022

  11/01/2023

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2022 so với quý 4 năm 2021

  14/10/2022

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2022 so với quý 3 năm 2021

  04/08/2022

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2022

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 trân trọng gửi tới Quý đơn vị, Quý cổ đông Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2022 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm

  15/07/2022

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2022 so với quý 2 năm 2021

  13/04/2022

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

  24/02/2022

Báo cáo tài chính năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) trân trọng gửi tới Quý đơn vị và Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2021

  20/01/2022

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông toàn bộ Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

  13/10/2021

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2021 so với quý 3 năm 2020.

  03/08/2021

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2021

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2021

  15/07/2021

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông toàn bộ Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

  13/04/2021

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông toàn bộ Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

Thời tiết

Video
20 năm "Bước chân tiên phong"
Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR