Hiển thị
  07/08/2023

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2023

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 trân trọng gửi tới Quý đơn vị, Quý cổ đông Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2023

  17/07/2023

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023

  17/04/2023

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2023 so với quý 1 năm 2022 của Công ty

  08/02/2023

Báo cáo tài chính năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) trân trọng gửi tới Quý đơn vị và Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2022

  11/01/2023

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2022 so với quý 4 năm 2021

  14/10/2022

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2022 so với quý 3 năm 2021

  04/08/2022

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2022

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 trân trọng gửi tới Quý đơn vị, Quý cổ đông Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2022 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm

  15/07/2022

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2022 so với quý 2 năm 2021

  13/04/2022

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

  24/02/2022

Báo cáo tài chính năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) trân trọng gửi tới Quý đơn vị và Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2021

  20/01/2022

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông toàn bộ Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

  13/10/2021

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2021 so với quý 3 năm 2020.

  03/08/2021

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2021

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2021

  15/07/2021

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông toàn bộ Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

  13/04/2021

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông toàn bộ Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

  06/02/2021

Báo cáo tài chính năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) trân trọng gửi tới Quý đơn vị và Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2020

  18/01/2021

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông toàn bộ Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020

  10/10/2020

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông toàn bộ Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2020 so với quý 3 năm 2019 của Công ty.

  11/08/2020

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2020

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 trân trọng gửi tới Quý đơn vị, Quý cổ đông Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2020

  16/07/2020

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông toàn bộ Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2020 so với lợi nhuận sau thuế quý 1/2020 của Công ty.

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR