CBTT Nghị quyết HĐQT Thông qua phương án tạm ứng cổ tức 10% cho năm tài chính 2018

  05/12/2018

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT V/v Thông qua phương án tạm ứng cổ tức 10% cho năm tài chính 2018 và chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018.

Trân trọng,

Công ty Cổ phần Nedi2

Tin tức mới

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 16/8/2019
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 1,812,400
+ Tháng: 28,233,900
+ Năm: 222,256,500
- Doanh Thu năm 2019: tỷ đồng
+ Tháng 07: 54.2
+ Năm 2019: 187.34

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR