Thông báo về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

  21/03/2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Quý cổ đông Công ty CP NEDI2

Công  ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Trân trọng,

Công ty CP NEDI2

Tin tức mới

Thời tiết

Video
20 năm "Bước chân tiên phong"
Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR