Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tháng 7 năm 2018

  03/08/2018

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) xin trân trọng Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của Công ty tháng 7 năm 2018.

Trân trọng!                                                             

Công ty Cổ phần Nedi2.           

Tin tức mới

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 25/03/2019
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 252,100
+ Tháng: 11,659,300
+ Năm: 54,204,700
- Doanh Thu năm 2019: tỷ đồng
+ Tháng 02: 11.08
+ Năm 2019: 39.33

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR