Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tháng 7 năm 2018

  03/08/2018

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) xin trân trọng Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của Công ty tháng 7 năm 2018.

Trân trọng!                                                             

Công ty Cổ phần Nedi2.           

Tin tức mới

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 18/11/2018
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 973,000
+ Tháng: 17,806,600
+ Năm: 386,686,260
- Doanh Thu: tỷ đồng
+ Tháng 10: 41.75
+ Năm 2018:
368,87

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR