Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024

  17/04/2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Quý cổ đông Công ty CP NEDI2

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2024 so với quý 1 năm 2023 của Công ty.

Trân trọng,

Công ty CP NEDI2

Tin tức mới

Thời tiết

Video
20 năm "Bước chân tiên phong"
Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR