Nghị quyết của HĐQT V/v Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029

  17/04/2024

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT V/v Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 16/04/2024.

Trân trọng,

Công ty CP NEDI2

Tin tức mới

Thời tiết

Video
20 năm "Bước chân tiên phong"
Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR