Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tháng 7 năm 2024

  10/07/2024

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) xin trân trọng công bố thông tin Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tháng 7 năm 2024.

Trân trọng!                                                             

Công ty CP NEDI2

Tin tức mới

Thời tiết

Video
20 năm "Bước chân tiên phong"
Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR