quan hệ cổ đông

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 10/11/2019
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 160,400
+ Tháng: 6,079,200
+ Năm: 331,712,000
- Doanh Thu năm 2019: tỷ đồng
+ Tháng 10: 31.94
+ Năm 2019: 315.79

Xem thông tin các ngày khác

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR
Thời tiết