quan hệ cổ đông

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 10/12/2019
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 659,000
+ Tháng: 5,044,300
+ Năm: 348,535,000
- Doanh Thu năm 2019: tỷ đồng
+ Tháng 11: 17.55
+ Năm 2019: 333.351

Xem thông tin các ngày khác

Video
Ngòi Phát và những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR
Thời tiết