quan hệ cổ đông

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 15/6/2019
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 1,812,600
+ Tháng: 27,193,900
+ Năm: 274,340,000
- Doanh Thu năm 2019: tỷ đồng
+ Tháng 08: 50.82
+ Năm 2019: 238.16

Xem thông tin các ngày khác

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR
Thời tiết