quan hệ cổ đông

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 18/11/2018
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 973,000
+ Tháng: 17,806,600
+ Năm: 386,686,260
- Doanh Thu: tỷ đồng
+ Tháng 10: 41.75
+ Năm 2018:
368,87

Xem thông tin các ngày khác

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR
Thời tiết