Hiển thị
  11/04/2023

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Sáng ngày 10/04/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã thành công tốt đẹp

  28/03/2022

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  27/03/2021

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 trân trọng gửi tới Quý đơn vị và Quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.

  19/12/2020

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020

  11/11/2020

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 trân trọng gửi tới Quý đơn vị và Quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty.

  06/03/2020

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020

Sáng ngày 03/03/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã thành công tốt đẹp.

  12/03/2019

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty NEDI2

Ngày 11/03/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đã thành công tốt đẹp.

  20/03/2018

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty NEDI2

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội

  18/08/2017

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty NEDI2

Ngày 18/08/2017, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty đã thành công tốt đẹp. Công ty trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

  28/03/2017

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty NEDI2

Ngày 27/03/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đã thành công tốt đẹp. Công ty trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

  22/06/2016

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty

Công ty cổ phần Nedi 2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

  22/06/2016

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty

Công ty cổ phần Nedi 2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

  22/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2014 công ty Nedi 2

Công ty cổ phần Nedi 2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.

  22/06/2016

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty

Công ty cổ phần Nedi 2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

  22/06/2016

Biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2013 công ty Nedi 2

Công ty cổ phần Nedi 2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013.

  22/06/2016

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty

Công ty cổ phần Nedi 2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

  22/06/2016

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty

Công ty cổ phần Nedi 2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.

  22/06/2016

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Công ty

Công ty cổ phần Nedi 2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011.

  22/06/2016

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 của Công ty

Công ty cổ phần Nedi 2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010.

  22/06/2016

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 của Công ty

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009.

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR