Hiển thị
  01/06/2020

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận

  01/06/2020

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận

  18/05/2020

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận.

  15/05/2020

CBTT Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty CP NEDI2 theo NQ số 896/NQ-UBTVQH14

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng thông báo tới Quý đơn vị và Quý cổ đông về việc việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  15/05/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Hải Đăng

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Hải Đăng.

  24/04/2020

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của cổ đông Trần Hồng Sơn

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2 xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận cổ phần và việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Trần Hồng Sơn.

  20/03/2020

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của cổ đông Ngọc Anh Vũ

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2 xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

  19/03/2020

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh.

  11/03/2020

Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Hải Đăng

Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Hải Đăng.

  02/03/2020

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của cổ đông Lê Anh Tuấn

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2 xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Lê Anh Tuấn.

  28/02/2020

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Đinh Tuấn Anh

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh.

  25/02/2020

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Nguyễn Hải Đăng

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Hải Đăng.

  22/02/2020

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty NEDI2

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 toàn bộ tài liệu của Đại hội.

  22/02/2020

Thông báo về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty NEDI2

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.

  22/02/2020

Nghị quyết HĐQT Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty NEDI2

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty NEDI2.

  07/02/2020

Thông báo chi trả tạm ứng cổ tức 10% cho năm tài chính 2019

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo chi trả tạm ứng cổ tức 10% cho năm tài chính 2019.

  17/01/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần NEDI2 xin trân trọng CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

  13/01/2020

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tháng 01 năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) xin trân trọng Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tháng 01 năm 2020.

  08/01/2020

Thông báo chốt danh sách để chi trả tạm ứng 10% cổ tức năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng CBTT Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng 10% cổ tức của năm tài chính 2019.

  08/01/2020

Nghị quyết của HĐQT V/v Chốt DS cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức 10% năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT V/v Thông qua phương án tạm ứng 10% cổ tức và chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức của năm 2019.

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR