Hiển thị
  17/01/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần NEDI2 xin trân trọng CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

  13/01/2020

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tháng 01 năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) xin trân trọng Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tháng 01 năm 2020.

  08/01/2020

Thông báo chốt danh sách để chi trả tạm ứng 10% cổ tức năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng CBTT Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng 10% cổ tức của năm tài chính 2019.

  08/01/2020

Nghị quyết của HĐQT V/v Chốt DS cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức 10% năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT V/v Thông qua phương án tạm ứng 10% cổ tức và chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức của năm 2019.

  26/12/2019

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán CK ra công chúng đến tháng 12 năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin về Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng đến tháng 12 năm 2019.

  12/12/2019

Quyết định của HĐQT V/v Thôi giao nhiệm vụ Phó TGĐ Công ty và chấm dứt HĐLĐ đối với ông Trần Vĩnh Hào

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Quyết định của HĐQT V/v Thôi giao nhiệm vụ Phó TGĐ Công ty và chấm dứt HĐLĐ đối với ông Trần Vĩnh Hào.

  25/10/2019

Quyết định của HĐQT V/v Bổ nhiệm lại chức vụ Phó TGĐ Công ty đối với ông Trần Vĩnh Hào

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Quyết định của HĐQT V/v Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Trần Vĩnh Hào

  26/09/2019

Quyết định của HĐQT V/v Tiếp nhận và giao nhiệm vụ Phó TGĐ Công ty kiêm GĐ Nhà máy TĐNP đối với ông Ngô Mạnh Cường

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Quyết định của HĐQT Về việc Tiếp nhận chính thức ông Ngô Mạnh Cường và giao nhiệm vụ Phó TGĐ Công ty kiêm nhiệm Giám đốc Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát

  18/07/2019

Nghị quyết HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty NEDI2

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty

  05/07/2019

Báo cáo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước tháng 7 năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) xin trân trọng Báo cáo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước tháng 7 năm 2019.

  26/06/2019

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán CK ra công chúng đến tháng 6 năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin về Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng đến tháng 6 năm 2019.

  07/05/2019

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Tiến Hải

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng: Ông Nguyễn Tiến Hải.

  25/04/2019

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Ông Nguyễn Tiến Hải

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Tiến Hải.

  17/04/2019

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của cổ đông Nguyễn Tuấn Minh

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2 xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Nguyễn Tuấn Minh.

  06/04/2019

Thông báo chi trả cổ tức còn lại 10% cho năm tài chính 2018

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo chi trả cổ tức còn lại 10% cho năm tài chính 2018.

  30/03/2019

Quyết định của HĐQT V/v Giao nhiệm vụ Phó TGĐ kiêm nhiệm Giám đốc NM Thủy điện Ngòi Phát

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Quyết định của HĐQT V/v Giao nhiệm vụ Phó TGĐ kiêm nhiệm Giám đốc Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát.

  26/03/2019

Quyết định của HĐQT V/v Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Giám đốc Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Quyết định của HĐQT V/v Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm cho ông Ứng Hồng Vận

  26/03/2019

Quyết định của HĐQT V/v Thôi giao nhiệm vụ Giám đốc Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Quyết định của HĐQT V/v Thôi giao nhiệm vụ Giám đốc Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát đối với ông Trần Đức Cường.

  15/03/2019

Thông báo chốt DS cổ đông để chi trả cổ tức còn lại 10% năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng Thông báo chốt DS cổ đông để chi trả cổ tức còn lại 10% năm tài chính 2018.

  15/03/2019

CBTT Nghị quyết HĐQT Thông qua ngày chốt DS để chi trả cổ tức 10% còn lại năm 2018.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Thông qua ngày chốt DS để chi trả cổ tức 10% còn lại năm 2018.

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR