Hiển thị
  19/08/2020

Thông báo chi trả 10% cổ tức còn lại cho năm tài chính 2019

Thông báo chi trả 10% cổ tức còn lại cho năm tài chính 2019

  18/08/2020

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận.

  12/08/2020

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Hải Đăng

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Hải Đăng.

  24/07/2020

Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả 10% cổ tức còn lại của năm tài chính 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng CBTT Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả 10% cổ tức còn lại của năm tài chính 2019.

  23/07/2020

Nghị quyết HĐQT thống nhất thông qua phương án chi trả 10% cổ tức còn lại và chốt DS cổ đông để chi trả 10% cổ tức còn lại của năm 2019.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thống nhất thông qua phương án chi trả 10% cổ tức còn lại của năm tài chính 2019 và chốt DS cổ đông để chi trả 10% cổ tức còn lại của năm 2019.

  18/07/2020

CBTT Nghị quyết HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP NEDI2

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020

  14/07/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận.

  11/07/2020

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tháng 7 năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) xin trân trọng Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tháng 7 năm 2020.

  07/07/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Hải Đăng

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Hải Đăng.

  24/06/2020

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận.

  22/06/2020

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán CK ra công chúng đến tháng 6 năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin về Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán CK ra công chúng đến tháng 6 năm 2020.

  19/06/2020

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Hải Đăng

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Hải Đăng.

  11/06/2020

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của cổ đông Nguyễn Việt Phương

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2 xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Nguyễn Việt Phương

  01/06/2020

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận

  01/06/2020

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận

  18/05/2020

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận.

  15/05/2020

CBTT Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty CP NEDI2 theo NQ số 896/NQ-UBTVQH14

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng thông báo tới Quý đơn vị và Quý cổ đông về việc việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  15/05/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Hải Đăng

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Hải Đăng.

  24/04/2020

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của cổ đông Trần Hồng Sơn

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2 xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận cổ phần và việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Trần Hồng Sơn.

  20/03/2020

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của cổ đông Ngọc Anh Vũ

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2 xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR