Hiển thị
  31/08/2018

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ công ty đại chúng: Ứng Quyết Tiến

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ công ty đại chúng: Ứng Quyết Tiến.

  03/08/2018

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tháng 7 năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) xin trân trọng CBTT Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của Công t tháng 7 năm 2018.

  26/07/2018

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ: Ứng Quyết Tiến

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Ứng Quyết Tiến.

  26/07/2018

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của cổ đông Nguyễn Thị Thanh Hương

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2 xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Nguyễn Thị Thanh Hương.

  28/06/2018

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin về Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

  15/06/2018

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của cổ đông Nguyễn Quang Sáng

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2 xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Nguyễn Quang Sáng

  13/06/2018

Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2018 của Công ty NEDI2

Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 cho Công ty CP NEDI2.

  09/05/2018

Quyết định của HĐQT V/v Bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc Công ty CP NEDI2

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Quyết định của HĐQT V/v Bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2.

  16/04/2018

Thông báo chi trả cổ tức cho năm tài chính 2017

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo chi trả cổ tức cho năm tài chính 2017.

  23/03/2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2017

Công ty cổ phần Nedi2 xin trân trọng CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2017.

  23/03/2018

Nghị quyết HĐQT thông qua ngày chốt DS cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017

  08/03/2018

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 toàn bộ tài liệu của Đại hội.

  06/03/2018

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

  26/02/2018

CBTT Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS Công ty CP NEDI2

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) xin trân trọng CBTT Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS Công ty CP NEDI2 của ông Hoàng Trọng Thạch.

  09/02/2018

Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của ND2

Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty.

  09/02/2018

Mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ND2

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công ty Mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ND2.

  01/02/2018

TB Ghi sổ phần chứng khoán mua thêm từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2017 Mã ND2 cho cổ đông hiện hữu chưa lưu ký

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trận trọng thông báo về việc Ghi sổ phần chứng khoán mua thêm từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2017

  01/02/2018

Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành thêm (01/02/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) xin trân trọng CBTT về việc Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành thêm của Công ty.

  01/02/2018

Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty NEDI2

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Công ty Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty

  25/01/2018

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (25/1/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 04/10/2018
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 1,377,500
+ Tháng: 18,761,200
+ Năm: 341,799,560
- Doanh Thu: tỷ đồng
+ Tháng 09: 42.73
+ Năm 2018: 292.9

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR