Hiển thị
  21/03/2024

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP NEDI2

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 toàn bộ tài liệu của Đại hội.

  21/03/2024

Thông báo về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

  01/03/2024

Quyết định của HĐQT về việc Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Vũ Thái Dương

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Quyết định của HĐQT về việc Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Vũ Thái Dương

  01/03/2024

Quyết định của HĐQT về việc Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Đinh Tuấn Anh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Quyết định của HĐQT về việc Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Đinh Tuấn Anh

  20/02/2024

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

  20/02/2024

Quyết định của HĐQT V/v Phê duyệt kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Quyết định của HĐQT V/v Phê duyệt kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP NEDI2.

  27/01/2024

Quyết định của HĐQT về việc Chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

Quyết định của HĐQT về việc Chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan.

  22/01/2024

Quyết định của TGĐ Công ty V/v Phê duyệt kết quả chào bán thanh lý 2 xe ô tô con của Công ty

Quyết định của TGĐ Công ty V/v Phê duyệt kết quả chào bán thanh lý 2 xe ô tô con của Công ty

  22/01/2024

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh

  20/01/2024

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

  17/01/2024

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tháng 1 năm 2024

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tháng 1 năm 2024

  12/01/2024

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh.

  10/01/2024

Quyết định của HĐQT về việc Gia hạn thời gian đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Đinh Tuấn Anh

Quyết định của HĐQT về việc Gia hạn thời gian đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Đinh Tuấn Anh.

  07/11/2023

Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Như Đức

Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Như Đức

  21/09/2023

Thông báo chi trả 20% cổ tức còn lại cho năm tài chính 2022

Thông báo chi trả 20% cổ tức còn lại cho năm tài chính 2022

  24/07/2023

CBTT Nghi quyết HĐQT V/v Phê duyệt điều chỉnh ngày chi trả phương án chi trả cổ tức năm 2022

CBTT Nghi quyết HĐQT V/v Phê duyệt điều chỉnh ngày chi trả phương án chi trả cổ tức năm 2022

  21/07/2023

Thông báo về việc Thay đổi ngày chi trả 20% cổ tức còn lại năm 2022

Thông báo về việc Thay đổi ngày chi trả 20% cổ tức còn lại năm 2022

  19/07/2023

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023.

  17/07/2023

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tháng 7 năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) xin trân trọng công bố Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tháng 7 năm 2023

  20/06/2023

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty

Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP NEDI2.

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR