Hiển thị
  21/01/2021

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tháng 01 năm 2021

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tháng 01 năm 2021

  18/01/2021

Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Lê Công Ích

Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Lê Công Ích

  18/01/2021

Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Phạm Thành Trung

Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Phạm Thành Trung

  11/01/2021

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (ND2): Đối với Toyota Tsusho Corporation

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (ND2)

  08/01/2021

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Quyết Tiến (07/1/2021)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Quyết Tiến (07/1/2021)

  08/01/2021

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh (08/1/2021)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh (08/1/2021)

  08/01/2021

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận (08/1/2021)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng

  08/01/2021

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Hải Đăng (08/01/2021)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Hải Đăng (08/01/2021)

  08/01/2021

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh (08/01/2021)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh (08/01/2021)

  08/01/2021

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận (08/01/2021)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận (08/01/2021)

  08/01/2021

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (ND2).

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (ND2).

  07/01/2021

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Quyết Tiến.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Quyết Tiến.

  28/12/2020

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán CK ra công chúng đến tháng 12 năm 2020

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán CK ra công chúng đến tháng 12 năm 2020

  24/12/2020

CBTT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin về việc Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2.

  19/12/2020

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Katsuhito Miyajima; Ông Yusuke Takahashi; Ông Kenichi Suzuki

  19/12/2020

CBTT về việc thay đổi Thành viên HĐQT, BKS Công ty CP NEDI2 nhiệm kỳ 2019 - 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng Công bố thông tin về việc thay đổi thành viên HĐQT, BKS của Công ty.

  19/12/2020

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP NEDI2

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

  17/12/2020

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

  08/12/2020

CBTT về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CP NEDI2

CBTT về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CP NEDI2

  07/12/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh (07/12/2020)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh (07/12/2020)

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR