Thông báo về việc chốt DS cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức 10% cho năm tài chính 2018

  05/12/2018

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty cổ phần Nedi2 xin trân trọng CBTT về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức 10% cho năm tài chính 2018.

Trân trọng!

Công ty cổ phần Nedi2

Tin tức mới

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 16/7/2019
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 1,809,600
+ Tháng: 28,953,700
+ Năm: 166,947,400
- Doanh Thu năm 2019: tỷ đồng
+ Tháng 05: 17.5
+ Năm 2019: 84.4

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR