Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận (08/01/2021)

  08/01/2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận (08/01/2021)

Trân trọng,

Công ty Cổ phần NEDI2

Thời tiết