Liên hệ

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 15/04/2019
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 482,000
+ Tháng: 8,849,400
+ Năm: 67,150,600
- Doanh Thu năm 2019: tỷ đồng
+ Tháng 03: 15.43
+ Năm 2019: 54.77

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR