Hội đồng quản trị

  22/06/2016

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NEDI2

1. Ông Nguyễn Ngọc Điệp                           Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Ông Ứng Hồng Vận                                Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc

3. Ông Nguyễn Thành Phương                   Chức vụ: Ủy viên HĐQT

4. Ông Nguyễn Hữu Ngọc                           Chức vụ: Ủy viên HĐQT

5. Ông Nguyễn Việt Dũng                            Chức vụ: Ủy viên HĐQT

Thực hiện: Ban biên tập

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 14/08/2018
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 1,567,400
+ Tháng: 25,078,200
+ Năm: 245,065,260
- Doanh Thu: tỷ đồng
+ Tháng 07: 45,74
+ Năm 2018: 202,95

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR