Hội đồng quản trị

  22/06/2016

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NEDI2

1. Ông Nguyễn Ngọc Điệp                           Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Ông Ứng Hồng Vận                                Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc

3. Ông Nguyễn Thành Phương                   Chức vụ: Ủy viên HĐQT

4. Ông Nguyễn Hữu Ngọc                           Chức vụ: Ủy viên HĐQT

5. Ông Nguyễn Việt Dũng                            Chức vụ: Ủy viên HĐQT

Thực hiện: Ban biên tập

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 17/02/2019
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 829,800
+ Tháng: 10,505,200
+ Năm: 40,888,800
- Doanh Thu năm 2019: tỷ đồng
+ Tháng 01: 28.25
+ Năm 2019: 28.25

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR