Ban kiểm soát

  22/06/2016

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

1. Ông: Đặng Thanh Huấn                  Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

      2. Ông: Nguyễn Doãn Dũng               Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

      3. Ông: Nguyễn Xuân Dũng                Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

Thực hiện: Ban biên tập

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 17/02/2019
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 829,800
+ Tháng: 10,505,200
+ Năm: 40,888,800
- Doanh Thu năm 2019: tỷ đồng
+ Tháng 01: 28.25
+ Năm 2019: 28.25

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR