Ban kiểm soát

  22/06/2016

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

1. Ông: Đặng Thanh Huấn                  Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

      2. Ông: Nguyễn Doãn Dũng               Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

      3. Ông: Nguyễn Xuân Dũng                Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

Thực hiện: Ban biên tập

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 14/08/2018
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 1,567,400
+ Tháng: 25,078,200
+ Năm: 245,065,260
- Doanh Thu: tỷ đồng
+ Tháng 07: 45,74
+ Năm 2018: 202,95

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR