Thông báo về việc mất sổ cổ đông của cổ đông Nguyễn Thị Thanh Hương

  26/07/2018

Căn cứ vào đơn báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của bà Nguyễn Thị Thanh Hương ngày 18/07/2018, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2 xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Nguyễn Thị Thanh Hương.

Trân trọng!

Công ty Cổ phần Nedi 2

Tin tức mới

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 16/7/2019
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 1,809,600
+ Tháng: 28,953,700
+ Năm: 166,947,400
- Doanh Thu năm 2019: tỷ đồng
+ Tháng 05: 17.5
+ Năm 2019: 84.4

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR