Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận (08/1/2021)

  08/01/2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2.

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận.

Trân trọng,

Công ty Cổ phần NEDI2.

Tin tức mới

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR