Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ: Ứng Quyết Tiến (24/11/2017)

  24/11/2017

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Ứng Quyết Tiến.

Trân trọng,

Công ty Cổ phần Nedi 2.

Tin tức mới

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 04/10/2018
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 1,377,500
+ Tháng: 18,761,200
+ Năm: 341,799,560
- Doanh Thu: tỷ đồng
+ Tháng 09: 42.73
+ Năm 2018: 292.9

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR