Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP NEDI2

  21/03/2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 toàn bộ tài liệu của Đại hội.

Các tài liệu Đại hội bao gồm:

Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;

Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

- Báo cáo tài chính năm 2023;

Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 của HĐQT và từng thành viên HĐQT, phương hướng nhiệm vụ năm 2024;

Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Báo cáo về việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023;

Tờ trình của BKS về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;

- Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty CP đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 với Toyota Tsusho Corporation (TTC) và các công ty con, công ty liên kết;

- Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty CP đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 với Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) và các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm Vinaconex;

- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 -2029;

- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua cơ cấu, số lượng thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 -2029;

Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Quy chế bầu cử TV HĐQT, BKS Công ty CP NEDI2 nhiệm kỳ 2024 – 2029 ;

- Hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029;

Mẫu giấy đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT, BKS Công ty CP NEDI2 nhiệm kỳ 2024 – 2029;

Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029;

Hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029;

Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029;

Phiếu biểu quyết;

Thẻ biểu quyết;

- Phiếu đăng ký phát biểu;

Dự thảo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Giấy đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Công ty CP NEDI2 của cổ đông: Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam;

Giấy đề cử ứng viên Ban Kiểm soát Công ty CP NEDI2 của cổ đông: Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam;

- Sơ yếu lí lịch ông Dương Văn Mậu;

Sơ yếu lí lịch ông Vũ Mạnh Hùng;

Sơ yếu lí lịch ông Vũ Đức Thịnh;

Sơ yếu lí lịch ông Vũ Văn Mạnh;

Sơ yếu lí lịch bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang.

- Giấy đề cử ứng viên HĐQT, BKS Công ty CP NEDI2 của cổ đông: TOYOTA TSUSHO CORPORATION;

- Sơ yếu lí lịch ông Katsuhito Miyajima;

- Sơ yếu lí lịch ông Yusuke Takahashi;

- Sơ yếu lí lịch ông Lê Thanh Hải.

Trân trọng,

Công ty CP NEDI2

Tin tức mới

Thời tiết

Video
20 năm "Bước chân tiên phong"
Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR