Quyết định của HĐQT V/v Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Đinh Tuấn Anh

  08/01/2019

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Quyết định của HĐQT V/v Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Đinh Tuấn Anh.

Trân trọng,

Công ty Cổ phần Nedi2

Thời tiết