NEDI2 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

  17/04/2024

Ngày 16/04/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Hội trường tầng 21, Tòa nhà Vinaconex số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Đại hội có 13 cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông tham dự, đại diện cho 43.744.271 phiếu biểu quyết, tương đương với 87,5% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2.

Tham dự Đại hội có ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch HĐQT Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bao gồm:

Đoàn Chủ tịch:

- Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng BKS – Thành viên
- Ông Đỗ Vương Cường – Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên

Ban Thư ký:

Bà Trần Thị Hải – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Phương Thảo – Thành viên

Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà Bùi Thu Hòa – Trưởng ban
- Ông Hà Văn An – Thành viên
- Ông Lã Hữu Nam – Thành viên

Đại hội đã thông qua các Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ; Báo cáo của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023; Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty; Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty CP đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 với Toyota Tsusho Corporation (TTC) và các công ty con, công ty liên kết ; Tờ trình của HĐQT về thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty CP đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 với Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) và các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm Vinaconex…

Tính đến nay, Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát đã vận hành 10 năm nên bộ máy quản lý, vận hành, sửa chữa đã có nhiều kinh nghiệm với tay nghề ngày càng cao nên thường xuyên có những cải tiến nâng cao độ tin cậy của vận hành, nâng cao hiệu quả phát điện,... Tuy nhiên năm 2023, do tình hình thủy văn không thuận lợi, hiện tượng Elnino làm thời tiết có diễn biến bất thường và cực đoan; Mùa mưa bắt đầu muộn và kết thúc sớm hơn so với trung bình nhiều năm; Lượng nước tự nhiên về hồ Ngòi Phát bình quân năm 2023 đạt 20,04 m3/s, bằng 76,9% của năm 2022 (26,04 m3/s) và bằng 70,98% trung bình các năm từ 2016-2022 (28,233 m3/s) dẫn đến sản lượng điện thương phẩm và doanh thu bán điện không đạt như kỳ vọng. Công ty đã có những giải pháp kịp thời để ổn định sản xuất, nâng cao độ tin cậy của máy móc, thiết bị, tối ưu vận hành và đảm bảo cân đối dòng tiền để hoạt động SXKD được thông suốt. Kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt với các thông số chính như sau:

TT

Các chỉ tiêu

Thực hiện năm 2023

Kế hoạch năm 2024

Tỷ lệ

1

Sản lượng (Triệu Kwh)

356,479

408,682

114,6%

2

Doanh thu thuần (Triệu đồng)

325.481

372.455

114,4%

3

Lợi nhuận sau thuế(Triệu đồng)

107.055

155.466

145,2%

4

Cổ tức

20%

25%

125%


Đại hội đồng cổ đông đã bầu Thành viên HĐQTvà BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 với kết quả:

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 -2029 gồm: Ông Dương Văn Mậu; Ông Vũ Mạnh Hùng; Ông Vũ Đức Thịnh; Ông Katsuhito Miyajima và Ông Yusuke Takahashi. Hội đồng Quản trị đã họp và bầu Ông Dương Văn Mậu làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm: Ông Vũ Văn Mạnh; Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang; Ông Lê Thanh Hải. Ban Kiểm soát đã họp và bầu Ông Vũ Văn Mạnh làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

(Nội dung chính của Biên bản họp và Nghị quyết được đăng tải trên website của Công ty ngày 17/04/2024 - Mục: Đại hội đồng cổ đông của Quan hệ cổ đông)

11h30 ngày 16/04/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 đã kết thúc thành công tốt đẹp. 

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Thực hiện: Ban Biên tập

Tin tức mới

Thời tiết

Video
20 năm "Bước chân tiên phong"
Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR