Sản lượng điện tháng 12 năm 2019 (ĐVT: kWh)

  11/12/2019
STT NGÀY THÁNG NĂM
1 654,400 654,400 326,287,200
Thời tiết