Sản lượng điện tháng 10 năm 2019 (ĐVT: kWh)

  14/10/2019
STT NGÀY THÁNG NĂM
1      
2      
Thời tiết