Sản lượng điện tháng 10 năm 2018 (ĐVT: kWh)

  08/10/2018
STT NGÀY THÁNG NĂM
1 1,569,300 1,569,300 324,607,660
2 1,561,300 3,130,600 326,168,960
3 1,385,700 4,516,300 327,554,660
4 1,393,100 5,909,400 328,947,760
5 1,104,800 7,014,200 330,052,560
6 957,400 7,971,600 331,009,960
7 1,093,500 9,065,100 332,103,460
8 988,700 10,053,800 333,092,160
9 1,207,300 11,261,100 334,299,460
10 1,238,100 12,499,200 335,537,560
11 1,808,400 14,307,600 337,345,960
12 1,722,400 16,030,000 339,068,360
13 1,353,700 17,383,700 340,422,060
14 1,377,500 18,761,200 341,799,560

Tin tức mới

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 04/10/2018
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 1,377,500
+ Tháng: 18,761,200
+ Năm: 341,799,560
- Doanh Thu: tỷ đồng
+ Tháng 09: 42.73
+ Năm 2018: 292.9

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR