Sản lượng điện tháng 09/2016 (Kwh)

  05/09/2016
STT Tháng 9 SL Tháng SL năm
1 1,639,300 1,639,300 279,479,200
2 1,833,800 3,473,100 281,583,000
3 1,831,700 5,304,800 283,414,700
4 1,832,500 7,137,300 285,247,200
Thời tiết