Sản lượng điện tháng 08/2018

  06/08/2018
STT NGÀY THÁNG NĂM
1 1,809,300 1,809,300 221,796,360
2 1,808,400 3,617,700 223,604,760
3 1,808,400 5,426,100 225,413,160
4 1,810,000 7,236,100 227,223,160
5 1,808,900 9,045,000 229,032,060
6 1,808,400 10,853,400 230,840,460
7 1,808,700 12,662,100 232,649,160
8 1,809,200 14,471,300 234,458,360
9 1,807,500 16,278,800 236,265,860
10 1,807,700 18,086,500 238,073,560
11 1,808,000 19,894,500 239,881,560
12 1,808,800 21,703,300 241,690,360
13 1,807,500 23,510,800 243,497,860
14 1,567,400 25,078,200 245,065,260
15      
       
       

Tin tức mới

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 14/08/2018
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 1,567,400
+ Tháng: 25,078,200
+ Năm: 245,065,260
- Doanh Thu: tỷ đồng
+ Tháng 07: 45,74
+ Năm 2018: 202,95

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR