Sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)

  23/06/2016
Ngày Tháng 4 SL Tháng SL năm
1                   494.753                   494.753             66.194.287
2                   404.234                   898.987             66.598.521
3                   397.438                1.296.425             66.995.959
4                   569.056                1.865.481             67.565.015
5                   701.271                2.566.752             68.266.286
6                   575.559                3.142.311             68.841.845
7                   418.621                3.560.932             69.260.466
8                   553.031                4.113.963             69.813.497
9                   657.088                4.771.051             70.470.585
10                   389.207                5.160.258             70.859.792
11                   378.757                5.539.015             71.238.549
12                   502.955                6.041.970             71.741.504
13                   515.505                6.557.475             72.257.009
14                               -                  6.557.475             72.257.009
15                   501.999                7.059.474             72.759.008
16                   405.275                7.464.749             73.164.283
17                   308.615                7.773.364             73.472.898
18                   566.694                8.340.058             74.039.592
19                   598.084                8.938.142             74.637.676
20                1.495.697             10.433.839             76.133.373
21                1.439.663             11.873.502             77.573.036
22                1.674.053             13.547.555             79.247.089
23                1.797.534             15.345.089             81.044.623
24                1.795.098             17.140.187             82.839.721
25                1.797.602             18.937.789             84.637.323
26                1.663.254             20.601.043             86.300.577
27                1.060.283             21.661.326             87.360.860
28                   827.533             22.488.859             88.188.393
29                   763.882             23.252.741             88.952.275
30                   982.187             24.234.928             89.934.462
31               24.234.928             89.934.462
Tổng 24.234.928    

Tin tức mới

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR