Sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)

  23/06/2016
Ngày Tháng 3 SL Tháng SL năm
1                   526.158                   526.158             48.707.434
2                   551.058                1.077.216             49.258.492
3                   708.461                1.785.677             49.966.953
4                   636.868                2.422.545             50.603.821
5                   606.118                3.028.663             51.209.939
6                   276.942                3.305.605             51.486.881
7                   620.003                3.925.608             52.106.884
8                   525.942                4.451.550             52.632.826
9                   513.750                4.965.300             53.146.576
10                   684.262                5.649.562             53.830.838
11                   581.544                6.231.106             54.412.382
12                   502.585                6.733.691             54.914.967
13                   194.015                6.927.706             55.108.982
14                   420.488                7.348.194             55.529.470
15                   521.435                7.869.629             56.050.905
16                   511.975                8.381.604             56.562.880
17                               -                  8.381.604             56.562.880
18                   589.994                8.971.598             57.152.874
19                   866.645                9.838.243             58.019.519
20                   279.425             10.117.668             58.298.944
21                   474.175             10.591.843             58.773.119
22                   519.062             11.110.905             59.292.181
23                   317.662             11.428.567             59.609.843
24                   841.504             12.270.071             60.451.347
25                1.215.861             13.485.932             61.667.208
26                   703.996             14.189.928             62.371.204
27                   496.181             14.686.109             62.867.385
28                   882.424             15.568.533             63.749.809
29                   539.583             16.108.116             64.289.392
30                   725.588             16.833.704             65.014.980
31                   684.554             17.518.258             65.699.534

Tin tức mới

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR