Sản lượng điện tháng 9/2018 (kWh)

  04/09/2018
STT NGÀY THÁNG NĂM
1 1,810,000 1,810,000 275,272,960
2 1,808,300 3,618,300 277,081,260
3 1,510,700 5,129,000 278,591,960
4 1,514,000 6,643,000 280,105,960
5 1,805,500 8,448,500 281,911,460
6 1,807,500 10,256,000 283,718,960
7 1,809,200 12,065,200 285,528,160
8 1,807,900 13,873,100 287,336,060
9 1,747,800 15,620,900 289,083,860
10 1,775,000 17,395,900 290,858,860
11 1,807,200 19,203,100 292,666,060

 

Tin tức mới

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 12/09/2018
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 1,807,200
+ Tháng: 19,203,100
+ Năm: 292,666,060
- Doanh Thu: tỷ đồng
+ Tháng 08: 47.22
+ Năm 2018: 250.17

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR