Hiển thị
  28/06/2016

Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Thanh Hoàn TV HĐQT (04/02/2016)

Công ty Cổ phần Nedi 2 trân trọng CBTT đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2.

  28/06/2016

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2

Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chấp nhận đơn từ nhiệm của bà Mạc Thị Thanh Xuân và bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Thành Phương...

  28/06/2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

  28/06/2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

Công ty cổ phần NEDI2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015.

  28/06/2016

Thông báo về việc chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty cổ phần NEDI2 xin trân trọng Thông báo về việc chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

  28/06/2016

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm (Vinavico)

Công ty Cổ phần Nedi2 xin trân trọng gửi tới Quý đơn vị và Quý cổ đông báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

  28/06/2016

CBTT Đơn từ nhiệm của Bà Mạc Thị Thanh Xuân TV HĐQT (28/12/2015)

Công ty Nedi 2 xin trân trọng CBTT đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

  28/06/2016

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty Nedi 2 xin trân trọng CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền CBTT, người có liên quan.

  28/06/2016

Công bố thông tin giao dịch của cổ đông Đồng Thị Lan

Công ty Cổ phần Nedi 2 xin trân trọng công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của cổ đông Đồng Thị Lan.

  28/06/2016

Báo cáo kết quả giao dịch của các cổ đông lớn công ty NEDI2

Công ty Nedi 2 xin trân trọng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền CBTT và người liên quan.

  28/06/2016

NEDI2 lựa chọn công ty KPMG là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Công ty cổ phần Nedi 2 xin trân trọng công bố thông tin về lựa chọn công ty KPMG là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

  28/06/2016

CBTT về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Công ty cổ phần Nedi 2 xin trân trọng CBTT về lựa chọn công ty KPMG là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

  28/06/2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015

Công ty Cổ phần Nedi 2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015.

  28/06/2016

NEDI2 công bố thông tin giao dịch của các cổ đông lớn

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin giao dịch của các cổ đông lớn.

  28/06/2016

Số lượng cổ phiếu bổ sung đăng ký ngày giao dịch đầu tiên

Công ty Cổ phần Nedi 2 xin trân trọng công bố thông tin về số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung cho ngày giao dịch đầu tiên 16/06/2015.

  28/06/2016

Thông báo thay đổi tăng đăng ký niêm yết bổ sung cho đợt chào bán 2013-2014

Công ty Nedi 2 xin CBTT thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung cho đợt chào bán năm 2013 và 2014.

  28/06/2016

Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Nedi 2 xin kính gửi tới Quý đơn vị và Quý cổ đông thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

  28/06/2016

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty NEDI 2

Ngày 10/04/2015, Công ty Cổ Nedi 2 đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thành công.

  28/06/2016

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty Cổ phần Nedi 2 xin trân trọng kính mời các Quý cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

  28/06/2016

Thông báo về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Công ty Cổ phần Nedi 2 xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 17/02/2019
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 829,800
+ Tháng: 10,505,200
+ Năm: 40,888,800
- Doanh Thu năm 2019: tỷ đồng
+ Tháng 01: 28.25
+ Năm 2019: 28.25

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR