Hiển thị
  29/06/2016

Thông báo chi trả cổ tức năm 2015 (07/4/2016)

Công ty cổ phần Nedi 2 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông các thông tin liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2015.

  29/06/2016

Báo báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ: Bà Đồng Thị Lan.

  29/06/2016

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Cá nhân Đỗ Thị Mai Vy.

  29/06/2016

Báo báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Ông Trần Ngọc Thủy.

  29/06/2016

Thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Công ty cổ phần Nedi 2 xin trân trọng thông báo tới Quý đơn vị thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty.

  29/06/2016

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng: Bà Đồng Thị Lan.

  29/06/2016

CBTT giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2016 so với quý 1/2015 của Nedi 2

Công ty cổ phần Nedi 2 xin trân trọng công bố tới Quý đơn vị văn bản về việc giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2016 so với quý 1/2015.

  29/06/2016

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Đỗ Thị Mai Vy.

  29/06/2016

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Ông Trần Ngọc Thủy.

  29/06/2016

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của cổ đông Nguyễn Thị Anh (12/04/2016)

Công ty cổ phần Nedi 2 xin thông báo về việc mất sổ cổ đông và việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Nguyễn Thị Anh.

  29/06/2016

CBTT Về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2015

Công ty cổ phần Nedi 2 trân trọng CBTT về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2015.

  29/06/2016

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Nedi 2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 toàn bộ tài liệu của Đại hội.

  29/06/2016

Công bố văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015 so với năm 2014 của Nedi 2

Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015 so với lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014.

  29/06/2016

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty cổ phần Nedi 2 xin trân trọng công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

  28/06/2016

Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Thanh Hoàn TV HĐQT (04/02/2016)

Công ty Cổ phần Nedi 2 trân trọng CBTT đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2.

  28/06/2016

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2

Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chấp nhận đơn từ nhiệm của bà Mạc Thị Thanh Xuân và bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Thành Phương...

  28/06/2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

  28/06/2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

Công ty cổ phần NEDI2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015.

  28/06/2016

Thông báo về việc chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty cổ phần NEDI2 xin trân trọng Thông báo về việc chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

  28/06/2016

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm (Vinavico)

Công ty Cổ phần Nedi2 xin trân trọng gửi tới Quý đơn vị và Quý cổ đông báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 13/05/2019
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 426,100
+ Tháng: 5,230,300
+ Năm: 76,188,300
- Doanh Thu năm 2019: tỷ đồng
+ Tháng 04: 12.1
+ Năm 2019: 66.8

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR