Hiển thị
  14/12/2017

Nghị quyết HĐQT v/v thông qua kết quả chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Nghị quyết HĐQT v/v thông qua kết quả chào bán cổ phiếu và phương án xử lý cổ phiếu còn dư từ phần chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

  11/12/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Trần Vĩnh Hào (11/12/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Ông Trần Vĩnh Hào.

  11/12/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Nguyễn Hải Đăng (11/12/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Ông Nguyễn Hải Đăng.

  11/12/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Ứng Hồng Vận (11/12/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận.

  08/12/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ Công ty đại chúng: Ứng Quyết Tiến ( 08/12/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Quyết Tiến.

  08/12/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Đặng Thanh Huấn (08/12/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Đặng Thanh Huấn.

  06/12/2017

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của cổ đông Hoàng Anh Thà ( 06/12/2017)

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2 xin thông báo về việc mất sổ cổ đông và việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Hoàng Anh Thà.

  05/12/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ công ty đại chúng: Nguyễn Thị Châu (5/12/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng: Bà Nguyễn Thị Châu.

  05/12/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Lại Thị Kim Huệ (5/12/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Bà Lại Thị Kim Huệ

  05/12/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Đinh Tuấn Anh (5/12/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh.

  05/12/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Nguyễn Hữu Ngọc (5/12/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Ông Nguyễn Hữu Ngọc.

  24/11/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Nguyễn Ngọc Điệp (24/11/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Ngọc Điệp.

  24/11/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Nguyễn Thành Phương (24/11/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Thành Phương.

  24/11/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ: Nguyễn Thị Châu (24/11/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của Công ty đại chúng: Bà Nguyễn Thị Châu

  24/11/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Lại Thị Kim Huệ (24/11/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Bà Lại Thị Kim Huệ.

  24/11/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ: Ứng Quyết Tiến (24/11/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Ứng Quyết Tiến.

  24/11/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Đặng Thanh Huấn (24/11/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Đặng Thanh Huấn.

  24/11/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Đinh Tuấn Anh (24/11/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh.

  24/11/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Nguyễn Hữu Ngọc (24/11/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Hữu Ngọc.

  24/11/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Trần Vĩnh Hào (24/11/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Trần Vĩnh Hào.

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 13/05/2019
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 426,100
+ Tháng: 5,230,300
+ Năm: 76,188,300
- Doanh Thu năm 2019: tỷ đồng
+ Tháng 04: 12.1
+ Năm 2019: 66.8

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR