Hiển thị
  24/11/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Lại Thị Kim Huệ (24/11/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Bà Lại Thị Kim Huệ.

  24/11/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ: Ứng Quyết Tiến (24/11/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Ứng Quyết Tiến.

  24/11/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Đặng Thanh Huấn (24/11/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Đặng Thanh Huấn.

  24/11/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Đinh Tuấn Anh (24/11/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh.

  24/11/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Nguyễn Hữu Ngọc (24/11/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Hữu Ngọc.

  24/11/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Trần Vĩnh Hào (24/11/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Trần Vĩnh Hào.

  24/11/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ứng Hồng Vận (24/11/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận.

  24/11/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Nguyễn Hải Đăng (24/11/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Hải Đăng.

  22/11/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Nguyễn Thành Phương (22/11/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Thành Phương.

  22/11/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Nguyễn Ngọc Điệp (22/11/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Ngọc Điệp.

  20/11/2017

Thông báo quyền mua cổ phần và Hướng dẫn quy trình mua cổ phần (20/11/2017)

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về quyền mua cổ phần và các hướng dẫn quy trình mua cổ phần

  10/11/2017

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của cổ đông Nguyễn Công Điền (10/11/2017)

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2 xin thông báo về việc mất sổ cổ đông và việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Nguyễn Công Điền.

  06/11/2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (06/11/2017)

Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tới Quý đơn vị.

  03/11/2017

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (hiệu chỉnh ngày 02/11/2017)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) xin trân trọng CBTT hiệu chỉnh về thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty.

  02/11/2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu thay thế văn bản 632/2017/TB-NEDI2 ngày 31/10/2017

Công ty cổ phần Nedi2 xin trân trọng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu thay thế văn bản 632/2017/TB-NEDI2 ngày 31/10/2017.

  02/11/2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu

Công ty cổ phần Nedi2 xin trân trọng công bố thong tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu.

  31/10/2017

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (31/10/2017)

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI2) xin trân trọng CBTT Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng và bản cáo bạch của Công ty.

  21/10/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Nguyễn Hải Đăng (21/10/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Nguyễn Hải Đăng.

  27/09/2017

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của cổ đông Trương Hoàng Tùng (27/09/2017)

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2 xin thông báo về việc mất sổ cổ đông và việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Trương Hoàng Tùng.

  25/09/2017

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của cổ đông Bùi Tấn Dũng (25/09/2017)

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2 xin thông báo về việc mất sổ cổ đông và việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Bùi Tấn Dũng.

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 17/02/2019
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 829,800
+ Tháng: 10,505,200
+ Năm: 40,888,800
- Doanh Thu năm 2019: tỷ đồng
+ Tháng 01: 28.25
+ Năm 2019: 28.25

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR