Hiển thị
  15/09/2021

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh

  13/08/2021

Thông báo chi trả 20% cổ tức cho năm tài chính 2020

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo chi trả 20% cổ tức cho năm tài chính năm 2020.

  27/07/2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021.

  22/07/2021

Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 20% cho năm tài chính 2020

Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 20% cho năm tài chính 2020

  21/07/2021

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tháng 7 năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) xin trân trọng Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tháng 7 năm 2021

  21/07/2021

Nghị quyết HĐQT Thống nhất phương án chi trả 20% cổ tức năm tài chính 2020 và chốt DS cổ đông để chi trả 20% cổ tức năm 2020

Nghị quyết HĐQT Thống nhất phương án chi trả 20% cổ tức năm tài chính 2020 và chốt DS cổ đông để chi trả 20% cổ tức năm 2020

  07/07/2021

CBTT Nghị quyết HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2021 của Công ty NEDI2

nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty Cổ phần NEDI2.

  23/06/2021

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam

  16/06/2021

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam

  27/05/2021

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận

  24/05/2021

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận

  26/04/2021

Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Văn Hà

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2 xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Nguyễn Văn Hà

  13/04/2021

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận

  13/04/2021

Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận

Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận.

  09/04/2021

Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Vũ Ngọc Hải

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2 xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Vũ Ngọc Hải.

  27/03/2021

Nghị quyết HĐQT Về việc Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 trân trọng CBTT Nghị quyết HĐQT về việc Bầu ông Dương Văn Mậu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024

  25/03/2021

CBTT Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hữu Tới

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hữu Tới.

  25/03/2021

CBTT Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Xuân Đông

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Xuân Đông

  23/03/2021

Thông báo giao dịch CP của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận (23/03/2021)

Thông báo giao dịch CP của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận

  23/03/2021

Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh (23/03/2021)

Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh (23/03/2021)

Thời tiết

Video
20 năm "Bước chân tiên phong"
Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR