Hiển thị
  11/12/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Trần Vĩnh Hào (11/12/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Ông Trần Vĩnh Hào.

  11/12/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Nguyễn Hải Đăng (11/12/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Ông Nguyễn Hải Đăng.

  11/12/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Ứng Hồng Vận (11/12/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận.

  08/12/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ Công ty đại chúng: Ứng Quyết Tiến ( 08/12/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Quyết Tiến.

  08/12/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Đặng Thanh Huấn (08/12/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Đặng Thanh Huấn.

  06/12/2017

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của cổ đông Hoàng Anh Thà ( 06/12/2017)

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2 xin thông báo về việc mất sổ cổ đông và việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Hoàng Anh Thà.

  05/12/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ công ty đại chúng: Nguyễn Thị Châu (5/12/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng: Bà Nguyễn Thị Châu.

  05/12/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Lại Thị Kim Huệ (5/12/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Bà Lại Thị Kim Huệ

  05/12/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Đinh Tuấn Anh (5/12/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh.

  05/12/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Nguyễn Hữu Ngọc (5/12/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Ông Nguyễn Hữu Ngọc.

  24/11/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Nguyễn Ngọc Điệp (24/11/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Ngọc Điệp.

  24/11/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Nguyễn Thành Phương (24/11/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Thành Phương.

  24/11/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ: Nguyễn Thị Châu (24/11/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của Công ty đại chúng: Bà Nguyễn Thị Châu

  24/11/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Lại Thị Kim Huệ (24/11/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Bà Lại Thị Kim Huệ.

  24/11/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ: Ứng Quyết Tiến (24/11/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Ứng Quyết Tiến.

  24/11/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Đặng Thanh Huấn (24/11/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Đặng Thanh Huấn.

  24/11/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Đinh Tuấn Anh (24/11/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh.

  24/11/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Nguyễn Hữu Ngọc (24/11/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Hữu Ngọc.

  24/11/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Trần Vĩnh Hào (24/11/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Trần Vĩnh Hào.

  24/11/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ứng Hồng Vận (24/11/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận.

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 03/12/2018
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 568,800
+ Tháng: 1,961,700
+ Năm: 398,314,160
- Doanh Thu: tỷ đồng
+ Tháng 11: 27,51
+ Năm 2018: 396,24

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR