Hiển thị
  20/12/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Đại chúng: Trần Vĩnh Hào

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Trần Vĩnh Hào.

  20/12/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Đại chúng: Đinh Tuấn Anh

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh.

  20/12/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Đại chúng: Nguyễn Hải Đăng

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Hải Đăng.

  20/12/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Đại chúng: Ứng Hồng Vận

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận.

  19/12/2017

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết

  14/12/2017

Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2017

Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2017

  14/12/2017

Nghị quyết HĐQT v/v thông qua kết quả chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Nghị quyết HĐQT v/v thông qua kết quả chào bán cổ phiếu và phương án xử lý cổ phiếu còn dư từ phần chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

  11/12/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Trần Vĩnh Hào (11/12/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Ông Trần Vĩnh Hào.

  11/12/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Nguyễn Hải Đăng (11/12/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Ông Nguyễn Hải Đăng.

  11/12/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Ứng Hồng Vận (11/12/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận.

  08/12/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ Công ty đại chúng: Ứng Quyết Tiến ( 08/12/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Quyết Tiến.

  08/12/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Đặng Thanh Huấn (08/12/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Đặng Thanh Huấn.

  06/12/2017

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của cổ đông Hoàng Anh Thà ( 06/12/2017)

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2 xin thông báo về việc mất sổ cổ đông và việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Hoàng Anh Thà.

  05/12/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ công ty đại chúng: Nguyễn Thị Châu (5/12/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng: Bà Nguyễn Thị Châu.

  05/12/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Lại Thị Kim Huệ (5/12/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Bà Lại Thị Kim Huệ

  05/12/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Đinh Tuấn Anh (5/12/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh.

  05/12/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Nguyễn Hữu Ngọc (5/12/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Ông Nguyễn Hữu Ngọc.

  24/11/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Nguyễn Ngọc Điệp (24/11/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Ngọc Điệp.

  24/11/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng: Nguyễn Thành Phương (24/11/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Thành Phương.

  24/11/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ: Nguyễn Thị Châu (24/11/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của Công ty đại chúng: Bà Nguyễn Thị Châu

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 17/02/2019
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 829,800
+ Tháng: 10,505,200
+ Năm: 40,888,800
- Doanh Thu năm 2019: tỷ đồng
+ Tháng 01: 28.25
+ Năm 2019: 28.25

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR