Hiển thị
  03/01/2023

Thông báo chi trả tạm ứng 10% cổ tức cho năm tài chính 2022

Thông báo chi trả tạm ứng 10% cổ tức cho năm tài chính 2022

  16/12/2022

TB chốt DS cổ đông để chi trả tạm ứng 10% cổ tức cho năm tài chính 2022

TB chốt DS cổ đông để chi trả tạm ứng 10% cổ tức cho năm tài chính 2022

  16/12/2022

Nghị quyết HĐQT Về phương án chi trả tạm ứng 10% cổ tức năm tài chính 2022 và ngày chốt DS cổ đông để chi trả tạm ứng 10% cổ tức của năm 2022

Nghị quyết HĐQT Về phương án chi trả tạm ứng 10% cổ tức năm tài chính 2022 và ngày chốt DS cổ đông để chi trả tạm ứng 10% cổ tức của năm 2022

  18/07/2022

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

  18/07/2022

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tháng 7 năm 2022

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tháng 7 năm 2022

  16/07/2022

Thông báo chi trả 30% cổ tức cho năm tài chính 2021

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo chi trả 30% cổ tức cho năm tài chính 2021.

  23/06/2022

Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả 30% cổ tức cho năm tài chính 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng CBTT Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả 30% cổ tức cho năm tài chính 2021.

  22/06/2022

Nghị quyết HĐQT Về phương án chi trả 30% cổ tức năm tài chính 2021 và ngày chốt DS cổ đông để chi trả 30% cổ tức của năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Về phương án chi trả 30% cổ tức năm tài chính 2021 và ngày chốt DS cổ đông để chi trả 30% cổ tức của năm 2021.

  13/06/2022

CBTT Nghị quyết HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty CP NEDI2

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty CP NEDI2.

  01/03/2022

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP NEDI2

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP NEDI2

  01/03/2022

Thông báo về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  27/01/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần NEDI2 xin trân trọng CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty NEDI2.

  27/01/2022

Nghị quyết HĐQT Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Về việc Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  21/01/2022

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh

  17/01/2022

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.

  14/01/2022

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tháng 1 năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) xin trân trọng Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tháng 1 năm 2022.

  23/12/2021

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh

  28/09/2021

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh

  15/09/2021

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh

  15/09/2021

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh

Thời tiết

Video
20 năm "Bước chân tiên phong"
Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR