Hiển thị
  09/02/2018

Mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ND2

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công ty Mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ND2.

  01/02/2018

TB Ghi sổ phần chứng khoán mua thêm từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2017 Mã ND2 cho cổ đông hiện hữu chưa lưu ký

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trận trọng thông báo về việc Ghi sổ phần chứng khoán mua thêm từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2017

  01/02/2018

Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành thêm (01/02/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) xin trân trọng CBTT về việc Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành thêm của Công ty.

  01/02/2018

Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty NEDI2

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Công ty Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty

  25/01/2018

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (25/1/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung

  24/01/2018

Thông báo về việc chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (24/01/2018)

Công ty Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 (NEDI2) xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

  12/01/2018

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) xin trân trọng CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

  12/01/2018

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của cổ đông Phạm Thị Thủy Linh

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2 xin thông báo về việc mất sổ cổ đông và việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Phạm Thị Thủy Linh.

  29/12/2017

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng (29/12/2017)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) xin trân trọng CBTT Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty

  28/12/2017

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của cổ đông Phạm Ngọc Tú (28/12/2017)

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2 xin thông báo về việc mất sổ cổ đông và việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Phạm Ngọc Tú.

  27/12/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ứng Hồng Vận

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận.

  27/12/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Đinh Tuấn Anh

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng

  27/12/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Nguyễn Hải Đăng

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng

  27/12/2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Trần Vĩnh Hào

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Trần Vĩnh Hào.

  20/12/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Đại chúng: Trần Vĩnh Hào

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Trần Vĩnh Hào.

  20/12/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Đại chúng: Đinh Tuấn Anh

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh.

  20/12/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Đại chúng: Nguyễn Hải Đăng

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Hải Đăng.

  20/12/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Đại chúng: Ứng Hồng Vận

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận.

  19/12/2017

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết

  14/12/2017

Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2017

Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2017

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 13/05/2019
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 426,100
+ Tháng: 5,230,300
+ Năm: 76,188,300
- Doanh Thu năm 2019: tỷ đồng
+ Tháng 04: 12.1
+ Năm 2019: 66.8

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR