Hiển thị
  18/08/2017

Báo cáo trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng: Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ.

  14/08/2017

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Đồng Thị Lan

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Đồng Thị Lan.

  12/08/2017

Công bố thông tin đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Đồng Thị Lan

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng thông báo tới Quý đơn vị và Quý cổ đông thông tin đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2 (Nedi2) của bà Đồng Thị Lan

  11/08/2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng (11/8/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Nguyễn Hải Đăng.

  04/08/2017

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 (04/08/2017)

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông tham dự họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 toàn bộ tài liệu của Đại hội.

  04/08/2017

Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 (04/08/2017)

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

  24/07/2017

Thông báo chi trả cổ tức còn lại 5% năm 2016

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo chi trả cổ tức còn lại 5% năm 2016.

  14/07/2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (14/07/2017)

Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tới Quý đơn vị.

  12/07/2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 (12/07/2017)

Công ty cổ phần Nedi2 xin trân trọng công bố thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.

  12/07/2017

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 Công ty NEDI2 (12/07/2017)

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 Công ty Nedi2 để thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

  10/07/2017

Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (10/07/2017)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 trân trọng gửi tới Quý đơn vị thông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán.

  04/07/2017

Nghị quyết HĐQT V/v Bổ nhiệm lại chức vụ phó TGĐ Công ty NEDI2

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm lại chức vụ phó TGĐ Công ty đối với ông Nguyễn Hải Đăng.

  30/06/2017

Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Nedi 2 (30/6/2017)

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin về việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính...

  12/06/2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhân danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhân danh sách người sở hữu chứng khoán tới Quý đơn vị.

  07/06/2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức còn lại 5% năm 2016 (07/6/2017)

Công ty cổ phần Nedi2 xin trân trọng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức còn lại 5% năm 2016.

  05/06/2017

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại 5% năm 2016 (05/6/2017)

Công ty cổ phần Nedi 2 xin trân trọng công bố thông tin về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại 5% năm 2016 của Công ty

  29/05/2017

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của cổ đông Nguyễn Phương Đông (29/05/2017)

Công ty cổ phần Nedi 2 xin thông báo về việc mất sổ cổ đông và việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Nguyễn Phương Đông.

  24/04/2017

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của cổ đông Nguyễn Hương Lan (24/04/2017)

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2 xin thông báo về việc mất sổ cổ đông và việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Nguyễn Hương Lan.

  17/03/2017

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Nedi 2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 toàn bộ tài liệu của Đại hội.

  13/03/2017

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 13/05/2019
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 426,100
+ Tháng: 5,230,300
+ Năm: 76,188,300
- Doanh Thu năm 2019: tỷ đồng
+ Tháng 04: 12.1
+ Năm 2019: 66.8

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR