Hiển thị
  19/01/2017

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của cổ đông Nguyễn Văn Toản ( 19/01/2017)

Công ty cổ phần Nedi 2 xin thông báo về việc mất sổ cổ đông và việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Nguyễn Văn Toản.

  14/12/2016

Thông báo chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016 (14/12/2016)

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016.

  08/12/2016

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của cổ đông Hoàng Trọng Đức (08/12/2016)

Công ty cổ phần Nedi 2 xin thông báo về việc mất sổ cổ đông và việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Hoàng Trọng Đức.

  11/11/2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

  08/11/2016

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ: Ứng Quyết Tiến

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ: Cá nhân Ứng Quyết Tiến.

  07/11/2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016 (07/11/2016)

Công ty cổ phần Nedi2 xin trân trọng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016.

  07/11/2016

Nghị quyết HĐQT Công ty Nedi2 về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2016 (07/11/2016)

Công ty cổ phần Nedi 2 xin trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2016 của Công ty.

  01/11/2016

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ (01/11/2016)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Ứng Quyết Tiến.

  31/10/2016

Nghị quyết HĐQT Công ty Nedi2 về việc tạm ứng cổ tức năm 2016 (31/10/2016)

Công ty cổ phần Nedi 2 xin trân trọng công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2016.

  11/10/2016

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của cổ đông Nguyễn Hoa Lư (11/10/2016)

Công ty cổ phần Nedi 2 xin thông báo về việc mất sổ cổ đông và việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Nguyễn Hoa Lư.

  09/09/2016

CBTT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (09/09/2016)

Công ty cổ phần Nedi 2 xin trân trọng thông báo tới Quý đơn vị và Quý cổ đông về việc việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  04/08/2016

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của cổ đông Đỗ Đức Hoàn

Công ty cổ phần Nedi 2 xin thông báo về việc mất sổ cổ đông và việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Đỗ Đức Hoàn.

  03/08/2016

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của cổ đông Lê Văn Tăng

Công ty cổ phần Nedi 2 xin thông báo về việc mất sổ cổ đông và việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Lê Văn Tăng.

  03/08/2016

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của cổ đông Vương Xuân Bền

Công ty cổ phần Nedi 2 xin thông báo về việc mất sổ cổ đông và việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Vương Xuân Bền.

  03/08/2016

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của cổ đông Vũ Đức Long

Công ty cổ phần Nedi 2 xin thông báo về việc mất sổ cổ đông và việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Vũ Đức Long.

  27/07/2016

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của cổ đông Nguyễn Minh Lực

Công ty cổ phần Nedi 2 xin thông báo về việc mất sổ cổ đông và việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Nguyễn Minh Lực.

  12/07/2016

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của cổ đông Hoàng Thị Mai Loan (12/7/2016)

Công ty cổ phần Nedi 2 xin thông báo về việc mất sổ cổ đông và việc cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Hoàng Thị Mai Loan.

  04/07/2016

Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Nedi 2 (04/7/2016)

Công ty cổ phần Nedi 2 xin trân trọng công bố thông tin về lựa chọn công ty TNHH KPMG làm đơn vị báo cái tài chính năm 2016.

  29/06/2016

Thông báo chi trả cổ tức năm 2015 (07/4/2016)

Công ty cổ phần Nedi 2 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông các thông tin liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2015.

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 03/12/2018
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 568,800
+ Tháng: 1,961,700
+ Năm: 398,314,160
- Doanh Thu: tỷ đồng
+ Tháng 11: 27,51
+ Năm 2018: 396,24

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR