Hiển thị
  08/01/2021

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Hải Đăng (08/01/2021)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Hải Đăng (08/01/2021)

  08/01/2021

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh (08/01/2021)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh (08/01/2021)

  08/01/2021

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận (08/01/2021)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận (08/01/2021)

  08/01/2021

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (ND2).

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (ND2).

  07/01/2021

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Quyết Tiến.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Quyết Tiến.

  28/12/2020

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán CK ra công chúng đến tháng 12 năm 2020

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán CK ra công chúng đến tháng 12 năm 2020

  24/12/2020

CBTT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin về việc Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2.

  19/12/2020

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng: Ông Katsuhito Miyajima; Ông Yusuke Takahashi; Ông Kenichi Suzuki

  19/12/2020

CBTT về việc thay đổi Thành viên HĐQT, BKS Công ty CP NEDI2 nhiệm kỳ 2019 - 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng Công bố thông tin về việc thay đổi thành viên HĐQT, BKS của Công ty.

  19/12/2020

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP NEDI2

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

  17/12/2020

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

  08/12/2020

CBTT về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CP NEDI2

CBTT về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CP NEDI2

  07/12/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh (07/12/2020)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Đinh Tuấn Anh (07/12/2020)

  07/12/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận (07/12/2020)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Hồng Vận (07/12/2020)

  07/12/2020

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2020 của Công ty NEDI2

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2020 của Công ty NEDI2

  07/12/2020

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2020

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 năm 2020 của Công ty.

  04/12/2020

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Hải Đăng (04/12/2020)

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Nguyễn Hải Đăng.

  01/12/2020

CBTT Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty CP NEDI2 của ông Bùi Tuấn Anh

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty CP NEDI2 của ông Bùi Tuấn Anh.

  01/12/2020

CBTT Đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP NEDI2 của ông Chu Quang Minh

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Đơn từ nhiệm Thành viên BKS Công ty CP NEDI2 của ông Chu Quang Minh.

  27/11/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Quyết Tiến (27/11/2020)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Công ty đại chúng: Ông Ứng Quyết Tiến.

Thời tiết

Video
20 năm "Bước chân tiên phong"
Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR