Hiển thị
  19/07/2023

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023.

  17/07/2023

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tháng 7 năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) xin trân trọng công bố Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tháng 7 năm 2023

  20/06/2023

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty

Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP NEDI2.

  30/05/2023

CBTT Về việc Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty ( Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật)

CBTT Về việc Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty ( Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật)

  29/05/2023

Quyết định của HĐQT Về việc Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Quyết định của HĐQT Về việc Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

  27/05/2023

Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả 20% cổ tức còn lại cho năm tài chính 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng CBTT Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả 20% cổ tức còn lại cho năm tài chính 2022.

  26/05/2023

Quyết định của HĐQT Về Phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Quyết định của HĐQT Về Phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022.

  26/05/2023

Quyết định của HĐQT V/v Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Đỗ Vương Cường

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Quyết định của HĐQT V/v Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Đỗ Vương Cường

  26/05/2023

Quyết định của HĐQT V/v Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Ứng Hồng Vận

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Quyết định của HĐQT V/v Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Ứng Hồng Vận

  28/04/2023

CBTT Về việc thay đổi mẫu dấu và số lượng con dấu Công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng Công bố thông tin Về việc thay đổi mẫu dấu và số lượng con dấu của Công ty.

  18/04/2023

CBTT Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP NEDI2

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng Công bố thông tin về việc việc Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

  11/04/2023

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP NEDI2

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng Công bố thông tin về việc thay đổi điều lệ Công ty.

  11/04/2023

CBTT Về việc thay đổi thành viên Ban Kiểm soát Công ty NEDI2

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin Công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.

  17/03/2023

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP NEDI2

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP NEDI2

  13/03/2023

CBTT Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Mr KENNICHI SUZUKI

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Mr KENNICHI SUZUKI

  03/03/2023

Quyết định HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023

Quyết định HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023

  06/02/2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần NEDI2 xin trân trọng CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty NEDI2.

  06/02/2023

Nghị quyết HĐQT Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Về việc Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

  16/01/2023

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

  10/01/2023

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tháng 1 năm 2023

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tháng 1 năm 2023

Thời tiết

Video
20 năm "Bước chân tiên phong"
Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR