01/01/1970
Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 25/03/2019
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 252,100
+ Tháng: 11,659,300
+ Năm: 54,204,700
- Doanh Thu năm 2019: tỷ đồng
+ Tháng 02: 11.08
+ Năm 2019: 39.33

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR