Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 16/8/2019
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 1,812,400
+ Tháng: 28,233,900
+ Năm: 222,256,500
- Doanh Thu năm 2019: tỷ đồng
+ Tháng 07: 54.2
+ Năm 2019: 187.34

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR