Sản lượng điện tháng 7 năm 2019 (ĐVT: kWh)

  09/07/2019
STT NGÀY THÁNG NĂM
1 1,806,000 1,806,000 90,634,600
2 1,804,300 3,610,300 92,438,900
Thời tiết