Sản lượng điện tháng 12/2016 (Kwh)

  05/12/2016
STT Tháng 11 SL Tháng SL năm
1      
2    
Thời tiết