Sản lượng điện tháng 11/2016 (Kwh)

  02/11/2016
STT Tháng 11 SL Tháng SL năm
1      
2      
Thời tiết