Sản lượng điện tháng 11 năm 2019 (ĐVT: KWH)

  11/11/2019
STT NGÀY THÁNG NĂM
1 740,700 740,700 294,705,000
Thời tiết