Sản lượng điện tháng 10/2016 (Kwh)

  03/10/2016
STT Tháng 10 SL Tháng SL năm
1 1,029,400 1,029,400 330,392,300
2 1,013,000 2,042,400 331,405,300
Thời tiết