Sản lượng điện tháng 08/2016 (Kwh)

  02/08/2016
STT Tháng 8 SL Tháng SL năm
1 1,828,900 1,828,900 224,122,400
Thời tiết