Hiển thị
  22/06/2016

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 của Công ty

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009.

  22/06/2016

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 của Công ty

Công ty cổ phần Nedi 2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008.

  22/06/2016

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2007 của Công ty

Công ty cổ phần Nedi 2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

Thời tiết

Video
20 năm "Bước chân tiên phong"
Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR