Hiển thị
  21/06/2016

Báo cáo tài chính năm 2013

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 (Nedi 2) trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

  21/06/2016

Báo cáo tài chính năm 2012

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 (Nedi 2) trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

  21/06/2016

Báo cáo tài chính năm 2011

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 (Nedi 2) trân trọng gửi tới Quý cổ đông báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.

  21/06/2016

Báo cáo tài chính năm 2010

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 (Nedi 2) trân trọng gửi tới Quý cổ đông báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.

  21/06/2016

Báo cáo tài chính năm 2009

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 (Nedi 2) trân trọng gửi tới Quý cổ đông báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán.

  21/06/2016

Báo cáo tài chính năm 2008

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 (Nedi 2) trân trọng gửi tới Quý cổ đông báo cáo tài chính năm 2008.

  21/06/2016

Báo cáo tài chính năm 2007

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2007.

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 17/02/2019
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 829,800
+ Tháng: 10,505,200
+ Năm: 40,888,800
- Doanh Thu năm 2019: tỷ đồng
+ Tháng 01: 28.25
+ Năm 2019: 28.25

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR