Hiển thị
  21/06/2016

Báo cáo tài chính năm 2010

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 (Nedi 2) trân trọng gửi tới Quý cổ đông báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.

  21/06/2016

Báo cáo tài chính năm 2009

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 (Nedi 2) trân trọng gửi tới Quý cổ đông báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán.

  21/06/2016

Báo cáo tài chính năm 2008

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 (Nedi 2) trân trọng gửi tới Quý cổ đông báo cáo tài chính năm 2008.

  21/06/2016

Báo cáo tài chính năm 2007

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 xin trân trọng công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2007.

Nhà máy Thủy điện Ngòi Phát
Ngày 14/08/2018
- Sản lượng: Kwh
+ Ngày: 1,567,400
+ Tháng: 25,078,200
+ Năm: 245,065,260
- Doanh Thu: tỷ đồng
+ Tháng 07: 45,74
+ Năm 2018: 202,95

Xem thông tin các ngày khác

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chẳng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR