Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2018

  24/07/2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN sáu tháng đầu năm 2018 so với  lợi nhuận sau thuế TNDN sáu tháng đầu năm 2017 của Công ty.

Trân trọng,

Công ty Cổ phần Nedi 2

Tin tức mới

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR